Find a model

1. Általános megjegyzések

Jelen dokumentumban felsorolt feltételek irányadóak a modellek, az ügynökség és az ügyfelek közötti általános munkakapcsolatára vonatkozóan; speciális esetekre vonatkozóan külön írásbeli megállapodás köthető.

2. Alapvető megbízási feltételek

1. Az ügynökség az általa képviselt modell nevében tárgyal az ügyféllel a munka részleteiről és minden azzal kapcsolatos ügyről. Ügyfélnek tekinthető az a jogi vagy természetes személy, aki az ügynökségtől modellt rendel, kivéve ha más írásbeli megállapodás történt a megbízással egy időben.

2. Az ügyfél az ügynökségnek megbízási díjjal (modelldíj) tartozik. A megbízási díj a modell munkadíjából és az ügynökségi jutalékból tevődik össze. Az ügyfelek a vonatkozó adózási szabályozásnak megfelelően ÁFÁ-t kötelesek fizetni (jelenleg 20%). Az ügynökség nem tartozik semmiféle felelősséggel az ily módon létrejövő jogi viszonnyal kapcsolatban. A modellel szemben fellépő bármilyen panasz nem befolyásolja az ügynökség ügynökségi jutalékának követeléséhez való jogát, sem pedig nem jogosítja fel az ügyfelet, hogy a jutalékot visszatartsa.

3. Az ügyfél minden további megbízásra vonatkozóan ügynökségi jutalékkal tartozik az ügynökség felé. Ennek értemében köteles tartózkodni a modell közvetlenül való megkeresésétől, s mindaddig csak Trendattack ügynökségen keresztül dolgozhat vele, ameddig az ügynökség az adott modellt képviseli.

3. Részletes megbízási feltételek

1. Opció
Az opció egy modell lefoglalását jelenti egy meghatározott időpontra és munkára. Az opció törlődik, amennyiben az ügyfél nem rendeli meg a modellt legalább 3 munkanappal az adott munka kezdete előtt, avagy egy munkanapon belül miután az ügynökség erre felszólította (munkanapok délután 6 óráig, valamint szombat és vasárnap nem számít munkanapnak). Az opciók feljegyzése az adott modellre a beérkezés sorrendjében történik. Amennyiben az ügyfél nem az első opciót kínálja a modell adott munkanapjára, opciójának státuszáról tájékoztatást kap. Ha törlődik az egyik opció, a sorban utána következő egyel feljebb lép a listán.

2. Megrendelt munkák
A megrendelt munkák mindkét fél számára kötelező jelleggel bírnak. Az ügyfél kérésére az ügynökség köteles haladéktalanul írásban megerősíteni a megrendelést a munkára vonatkozó főbb részletek feltüntetésével.

3. Időjárás-függő munkák
A modelleket csak lakóhelyükön lehet időjárás-függő munkára lefoglalni és csak úgy, ha a megrendelő az időjárás-függőség tényét előzetesen egyértelműen jelezte. Ezek után, amennyiben az időjárási körülmények nem kedvezőek, vagy nem láthatóak előre, az ügyfélnek jogában áll a munkát annak megbeszélt kezdete előtt legkésőbb 12 órával lemondani az ügynökségnél. Ebben az esetben a lemondási díjként a megbeszélt munkadíj 50%-át kell kifizetni.

4. Lemondás

1. A megrendelt munkát csak alapos indokkal lehetséges lemondani. A lemondásról az ügynökséget haladéktalanul értesíteni kell.

2. Egy megrendelt munkát annak kezdete előtt annyi nappal lehet lemondani, amennyi ideig a munka (utazási napokkal együtt) tartott volna, de minimum 3 nappal annak kezdete előtt.

3. Amennyiben a lemondás déli 12 óra előtt érkezik be, az a nap beleszámít a lemondási időszakba. A szombat és a vasárnap (hacsak ellenkező értelmű megegyezés nem történt) nem számít munkanapnak.

4. Ha a modell lemond egy adott munkát, az ügynökség köteles minden lehetséges lépést megtenni (akár másik modellügynökséget is bevonva), hogy egy megfelelő helyettest találjon. Amennyiben a modell egészségügyi okból kényszerül lemondani a munkát, illetve amennyiben utazásában akadályoztatva van bármilyen előre nem látható esemény által (pl. természeti katasztrófa, támadás, sztrájk, járateltörlés vagy -késés, úti okmányok elvesztése, stb.) az ügynökség felelősségre nem vonható, kártérítéssel nem tartozik az ügyfél részére.

5. Amennyiben a megrendelő nem tudott a munka lemondására alapos indokot felhozni, illetve amennyiben az az 1. pontban leírt lemondási határidőn túl történik, köteles a modelldíj 100%-át megfizetni.

5. Munkaidő és -körülmények

1. A napi munkaidő 8 óra, fél napos munkánál 4 óra. Ha más megállapodás nem történt, a munkanap reggel 9 órakor kezdődik és 18 óráig tart, egy órás ebédidőt beleszámítva.

2. A munkaidő kezdete, amikor a modell találkozik a megrendelővel a megbeszélt időpontban és helyen. Az előkészületi idő, és minden tevékenység, úgy mint a sminkelés és frizurakészítés beleszámítanak a munkaidőbe.

3. A túlóradíj a megállapított napi modelldíj 15%-a óránként, minden megkezdett óra számít. A 30 perccel, vagy annál kevesebb idővel való napi munkaidő túllépés nem kerül felszámításra.

4. A hotel és a munka helyszíne közötti utazási idő oda és vissza összesen maximum 1 óráig nem kerül felszámításra. Összesen egy órát meghaladó utazási idő munkaórának számít.

5. Trendattack szükség szerint megszervezi a modellek utazását a megrendelővel való találkozás helyszínére. A megrendelő feladata, hogy külföldi út esetén a modell napi 3-szori étkezését és hotelben való elszállásolását biztosítsa a kint tartózkodás teljes idejére.

6. A modellek nem fogadhatnak el plusz pénzt, vagy 20 Euro értéket meghaladó ajándékot a megrendelőtől. A modelleknek tilos az alkohol- és kábítószerfogyasztás a munka teljes ideje alatt, valamint a munkanapok előtti kimaradás.

6. Modelldíj

A modelldíj magában foglalja a modell napidíját és a jogdíjakat, de nem foglalja magában az általános forgalmi adót, mely pluszban fizetendő az irányadó szabályozások szerint.

1. Divat díjszabás
Beletartozik minden divattal kapcsolatos ruházati és kiegészítő fotózás vagy forgatás (estélyi, ékszer, harisnya, cipő, frizura, napszemüveg, stb.). Nem tartozik ide a reklám/hirdetés célú munka.

2. Speciális díjszabás
Fehérnemű, fűző, akt, hirdetés, reklámfilmes munkák külön megállapodás szerinti díjazás szerint.

3. Félnapi díjszabás
Amennyiben a fotózás a modell lakóhelyén történik, a félnapi díj a normál díj legalább 60%-a. Külföldi vagy más helyszín esetén (ahová a modellnek el kell utaznia) a félnapi díj és munka külön megállapodás tárgyát képezik.

7. Útiköltség és térítés

1. Utazással töltött napok kompenzációja
A munka helyszínére és vissza utazás idejére kompenzációs díj fizetendő. Összege utazási naponként az előre megegyezett napi modelldíj bizonyos százaléka:
• 2 napi munka vagy annál kevesebb: 50 %
• 4 napi munka vagy annál kevesebb: 25 %
• 5 vagy annál több napi munka esetében nem kell kompenzációt fizetni.

2. Útiköltség
Amennyiben a munka a modell lakóhelyén vagy tartózkodási helyén zajlik, nem kötelező szállásdíjat fizetni. Az esetleges taxiköltséget a helység határán belül kell megtéríteni (kivéve, ha sürgősségi esetben az ügyfél kérésére a modell máshonnan a fotózás helyszínére kell, hogy siessen).
A modell és az ügyfél együtt utazása esetén az ügyfelet terheli minden útiköltség, szállásköltség a modell érkezési és indulási helye (reptér, állomás) között. Az ilyen költségek térítése készpénzben, vagy a szolgáltatónak közvetlen fizetéssel, egyösszegben történik a számla készhezvételekor.
Amennyiben a modell egy adott helyszínen több ügyféllel is dolgozik, a költségek arányosan megosztásra kerülnek.

8. Fizetési kondíciók

A modelldíj, a lemondási díj, utazási kompenzációs díj és útiköltség térítés (ha az ügynökség fizette az utazást vagy annak egy részét) számla vagy elismervény ellenében az ügynökségnek fizetendő. A kifizetés amennyiben más megállapodás nem történt magyar forintban vagy Euroban (MNB vételi árfolyamon átszámítva) történik.

9. Panasz, felelősség

1. Panasz esetében az ügyfél köteles az ügynökséget haladéktalanul értesíteni és a probléma természetét ismertetni. A panasz bizonyítására polaroid képeket kell készíteni, majd a modellt a munkavégzés alól haladéktalanul fel kell menteni. A frizura, smink és a stylingból adódó problémákért a modellt nem lehet felelőssé tenni. Amennyiben a panasz jogosnak bizonyul, az ügyfél nem kötelezhető a modelldíj megfizetésére, de az esetleges útiköltséget meg kell térítenie. Hogyha a panasz ellenére elkészült a megrendelt fotósorozat, az ügyfél nem kérheti és nem tarthatja vissza a modelldíjat.

2. Amennyiben a modell saját hibájából késve érkezik a fotózás helyszínere (pl. elalszik vagy lekési a csatlakozást) a késedelem mértékével azonos ideig tovább kell dolgoznia. Amennyiben a munkaidő meghosszabbítása nem lehetséges, a modelldíjból a túlóraszámításnak megfelelően a kimaradással arányos rész levonásra kerül.

3. Veszélyes munkakörülmények esetén az ügyfél köteles balesetbizotsítást kötni az ott dolgozó modellek részére. Amennyiben az ügynökséget korábban nem értesítették a veszélyes körülményekről, a modell jogában áll a munkát megtagadnia és az ügyfél kötelezhető a teljes megállapított modelldíj 70 %-ának megfizetésére kompenzációként.

4. Egyéb panaszos esetek az irányadó jogszabályok szerint kerülnek kivizsgálásra. A modell és az ügynökség anyagi felelőssége bármely jogi megalapozottság esetén a megállapított teljes modelldíj értékéig terjed.

10. Használati jogok

1. Amennyiben más megállapodás nem történt, a modelldíj megfizetésével az ügyfél jogosult az elkészült anyag kizárólagos megjelentetésére a megegyezés szerinti (és külön szerződésben rögzített) használati területen, termékben, használati formában és ideig.

2. Bármilyen fentiekben leírttól eltérő használat, különös tekintettel hirdetési anyagokra, poszter, óriásplakát, csomagolás, videó, valamint a modell nevének megjelentetése bármilyen formában kizárólag az ügynökség írásos engedélyével lehetséges.

3. A használati jogok a megrendelőt a modelldíj teljes kifizetését követően illetik meg. Bármilyen korábbi megjelentetés jogellenes és tilos.

11. Vegyes rendelkezések

1. Minden résztvevőre (ügynökség, ügyfél, modell) a Magyar Köztársaság ptk jogszabályai az irányadóak. Minden jogokkal kapcsolatos ügyintézés az ügynökség működési területén történik.

2. Az ügyfél jelen booking feltételeket kizárólag az ügynökség előzetes beleegyezésével módosíthatja, illetve egészítheti ki, valamint köteles tartózkodni a modellel való közvetlen tárgyalástól a munkát érintő kiegészítésekről illetve módosításokról.

3. Amennyiben jelen dokumentum egy pontja nem alkalmazható, ez nincs kihatással a feltételek és kondíciók többi részérének érvényességére.